گروه شرکت های طرفه نگار

راه اندازی واحد بازاریابی در شرکت طرفه نگار و مشاوره در حوزه های فروش و برندسازی و ارتقا برند در سال 1385

طرح های توسعه نمایندگی ها و افزایش فروش

در سال 1393 تدوین اصلاح جایگاه برندها و برنامه های ارتقا برند و سازمان

مشتری:

گروه شرکت های طرفه نگار

گروه شرکت های طرفه نگار

سایت:   http://www.torfehnehar.com