کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران

پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي (وب سايت هاي) مرتبط با سلامت و پزشکي هم اکنون جزو پرشمارترين پايگاه هاي مود مراجعه در جهان محسوب مي شود. در کشور ما نيز اهميت اين موضوع در سال هاي اخير و بخصوص با مطرح شدن مجدد پرونده الکترونيک سلامت و افزايش دسترسي و استفاده عموم مردم از شبکه اينترنت، به تدريج بيشتر شده است. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي کيفيت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي منتخب مرتبط با سلامت در کشور و ارايه راه کار بوده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي- مقطعي است که ابتدا مباني نظري کيفيت پايگاه هاي اينترنتي به ويژه پايگاه هاي مرتبط با سلامت، مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از اطلاعات در دسترس، الگويي کلان شامل محورهاي اصلي مطلوب، و نيز چک ليست مرتبط با آن براي ارزيابي کيفيت اين پايگاه تدوين گرديد و شاخص هاي مربوط مشخص شد که اعتبار آن توسط متخصصان امر مورد تاييد قرار گرفت. در گام بعد با استفاده از نمونه گيري غيرتصادفي از هشت پايگاه منتخب اينترنتي مرتبط با سلامت در کشور، حتي الامکان سعي شد نمونه اي هم از واحدهاي بهداشتي درماني در سطح نظام شبکه سلامت در ايران انتخاب شود، سپس با استفاده از شاخص هاي کيفيت تعيين شده، توسط پژوهشگر مورد مشاهده، بررسي و مميزي کيفيت (Quality Audit) قرار گرفت. در نهايت، نتيجه ارزيابي هاي انجام شده در قالب توصيه هايي مشخص به سازمان هاي ذي نفع ارايه گرديد.
يافته ها: بررسي هاي انجام شده در مجموع حاکي از وضعيت نامناسب پايگاه هاي مورد ارزيابي در قياس با شاخص هاي کيفيت بود. اين ضعف با حرکت به سمت سازمان هاي اجرايي خدمات بهداشتي درماني که به طور مستقيم به جامعه خدماتي ارايه مي دهند، بيشتر مي شد. از جمله يافته هاي مهم ديگر، تنوع محتوايي پايگاه ها و فقدان استانداردهاي پايه براي اين مقوله بوده است.
نتيجه گيري: مقايسه يافته هاي حاصل از مطالعه حاضر با نمونه هاي انجام شده در ساير کشورها، حاکي از فرصت هاي بهبود مشخص براي ارتقاي کيفيت پايگاه هاي مرتبط با سلامت در کشور مي باشد. در اين زمينه، در متن مقاله توصيه هايي خاص براي نهادهاي ذي نفع ارايه گرديده است.

لینک های مرتبط