تبلیغات

تولید انواع تیزرهای تبلیغاتی رئال و انیمیشن
راهکارهای یکپارچه دیجیتال و تبلیغات اینترنتی و شبکه های اجتماعی
طراحی و تدوین و اجرای کلیه خدمات روابط عمومی و کنفرانس های خبری

برندینگ

برند سازی، ارتقاء جایگاه برند یا اصلاح جایگاه برند
تدوین استراتژیهای بازاریابی و تبلیغات
برنامه ریزی رسانه ای و انتخاب کانال های ارتباطی مناسب

خدمات

تحقیقات و مطالعات بازار